rezerwuj online
Ibis Lublin, Lublin
rezerwuj
Regulamin parkingu

Aktualności

Regulamin parkingu

09 grudnia 2019

Regulamin parkingu

REGULAMIN PARKINGU OGÓLNODOSTĘPNEGO

I.             PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE PARKINGU

1.            Kierowca pojazdu wjeżdżający na teren parkingu przy al. Solidarności 7 w Lublinie, zwany dalej „Użytkownikiem” zawiera z TBV Hotele spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie(ul. Pana Balcera 6B/U8, wpisana pod nr KRS 0000634777 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 7123318080 i kapitale zakładowym w wysokości  5 000,00  złotych,  tel. 81 533 55 44, tbv@tbv.pl) zwaną dalej „Właścicielem” lub „Operatorem” umowę o najem krótkoterminowy miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (art. 69 oraz art. 384 § 2 k.c.).

2.            Do korzystania z Parkingu uprawniony jest „Użytkownik”, który zawarł umowę o najem miejsca parkingowego poprzez:

                - pobranie biletu w urządzeniu wjazdowym i wjazd na Parking podziemny,

                -  wjazd na Parking naziemny,

                - osoby posiadające karty abonamentowe wydane na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorem.

3.            Parking nie ma statusu parkingu strzeżonego. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik nie zawiera z Operatorem ani Właścicielem umowy przechowania pojazdu lub mienia, która zobowiązywałaby Operatora lub Właściciela do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu lub mienia powstałych na terenie Parkingu, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie. Operator Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy lub mienie pozostawione na Parkingu.

4.            Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren parkingu, a kończy się wraz z wyjazdem z parkingu.

5.            Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

6.            Opłaty za parkowanie uiszcza się w Recepcji hotelu.

7.            Maksymalny czas parkowania wynosi 4 tygodnie.

8.            Zabroniony jest wjazd na parking pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi.

9.            Warunkiem wystawienia faktury VAT jest uiszczenie opłaty i zgłoszenie w Recepcji hotelu.

10.          Parking jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Szczegółowy regulamin monitoringu wizyjnego znajduje się w Recepcji hotelu.

11.          Warunki odbiegające od postanowień niniejszego regulaminu ustala się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

II.            PRZEPISY  DOTYCZĄCE PARKINGU PODZIEMNEGO

1.            Do korzystania z Parkingu podziemnego uprawniony jest Użytkownik, który zawarł umowę o najem miejsca parkingowego poprzez pobranie biletu w urządzeniu wjazdowym i wjazd na Parking.

2.            Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren parkingu, a kończy się wraz z wyjazdem z parkingu.

3.            Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu 24 h/dobę w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat:

- 30 zł/doba,

- pierwsze 2 godziny – gratis,

- 3 i każda kolejna godzina – 5 zł.

4.            Opłata za zgubienie biletu parkingowego wynosi 50 zł.

5.            Aby wjechać na teren Parkingu należy:

a)            podjechać do automatu kontroli wjazdu i poprzez wciśnięcie przycisku pobrać bilet parkingowy, zawierający informację o dacie i godzinie wjazdu oraz numerze rejestracyjnym pojazdu, lub

b)           podjechać do automatu kontroli wjazdu i zbliżyć do czytnika kartę abonamentową posiadającą uprawnienia do korzystania z Parkingu.

6.            Aby wyjechać z terenu Parkingu należy:

a)            dokonać opłaty biletu parkingowego w Recepcji hotelu, a następnie podjechać w ciągu 15 minut do automatu kontroli wyjazdu i wyjechać z Parkingu po odczytaniu numeru rejestracyjnego pojazdu lub włożyć opłacony bilet do czytnika, lub

b)           podjechać do automatu kontroli wyjazdu i zbliżyć do czytnika kartę abonamentową posiadającą uprawnienia do korzystania z Parkingu.

7.            Pozostawienie pojazdu na Parkingu powyżej 15 minut od opłacenia biletu parkingowego skutkuje naliczeniem opłaty za rozpoczętą godzinę parkowania zgodnie z cennikiem opłat.

8.            Podczas wjazdu i wyjazdu należy poczekać na całkowite otwarcie szlabanu, a następnie przejechać bez zatrzymywania się przez otwartą barierę. Zbyt wczesny wjazd, zatrzymanie się lub cofnięcie pojazdu w czasie wjazdu lub wyjazdu może spowodować uszkodzenie pojazdu oraz urządzeń parkingowych, które obciążają Użytkownika.

9.            Wjazd na parking podziemny pojazdów z instalacją LPG jest możliwy.

10.          Niemożliwy jest wjazd na parking pojazdów, których wysokość przekracza 2 metry.

11.          Operator Parkingu uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy lub kartę abonamentową przy wjeździe lub wyjeździe z Parkingu za upoważnioną do kierowania tym pojazdem.

 

 

III.          PRZEPISY DOTYCZĄCE PARKINGU NAZIEMNEGO

1.            Do korzystania z Parkingu naziemnego bez konieczności ponoszenia opłat uprawnieni są goście Hotelu ibis Styles Lublin Stare Miasto i restauracji Legendy Miasta.

2.            Osoby pozostawiające pojazd na Parkingu naziemnym bez stosownego upoważnienia i niewymienione w pkt. 1, zobowiązane są do uiszczenia opłaty w Recepcji hotelu w wysokości 100 zł/doba.

 

 

IV. WARUNKI OGÓLNE UŻYTKOWANIA PARKINGU, KONTROLA PARKOWANIA I OPŁATY DODATKOWE

1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

2. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do respektowania niniejszego regulaminu i poleceń/instrukcji służb kontrolnych Operatora Parkingu.

3. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym regulaminem prowadzą służby kontrolne Operatora Parkingu oraz ochrona obiektu.

4. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.

5. W przypadku parkowania Użytkownika na miejscach niewyznaczonych do tego, służby kontrolne mają prawo do żądania niezwłocznego opuszczenia terenu Parkingu.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.            Właściciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone w sposób zawiniony przez jego pracowników lub zleceniobiorców w czasie trwania najmu.

2.            Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania w formie pisemnej Operatora o zaistnieniu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Operator, nie później niż przed wyjazdem z Parkingu pod rygorem utraty roszczenia.

3.            Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

4.            Użytkownicy odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym innym Użytkownikom oraz osobom trzecim.

5.            Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie niniejszego regulaminu należy składać w formie pisemnej na adres: Hotel ibis Styles Lublin Stare Miasto, al. Solidarności 7, 20-841 Lublin

6.           

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU

1.            Użytkownik Parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące, a wyrządzone Właścicielowi Parkingu lub osobom trzecim.

2.            Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu.

3.            Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane oddaniem osobie trzeciej biletu parkingowego/abonamentu lub jego utraty.

4.           

 

3.            PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1.            Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

2.            Na teranie Parkingu zabronione jest:

a)            magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów, używanie otwartego ognia,

b)           pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem,

c)            parkowanie pojazdów z nieszczelną instalacją paliwową,

d)           przebywanie osób nieupoważnionych.

3.            Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie Parkingu w jakikolwiek inny sposób.

 

Zarząd TBV Hotele Sp. z o.o.

aleja Solidarności 7
20-841 Lublin, Polska

mobile nav bg
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij